ประกาศการคัดเลือดผู้สอบแข่งขั้นได้จากบัญชีอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตามมาตรา 38 ค. (2)