การตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 /2564 ระยะที่ 2  (เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564) เขตตรวจราชการที่ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Meeting โดยมี นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการภาค 9 นายสมคิด  ศรีปราญช์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายนเรศ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี) ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา นางสาวภณิษา  พรมโน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล นางปาจรีย์  โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย