การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การดำเนินการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 1) โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2) โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยาประจันตะคาม 3) โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 4) โรงเรียนกิตติวัฒนา และได้เน้นย้ำกับนักเรียนถึงการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมส่วนโรงเรียนเองก็ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องความปลอดภัย 6-6-7 อย่างเข้มงวด และเตรียมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความสบายใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมเจตน์ เชาวน์ดี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางวนิดา ศิลปะกิจโกศล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวภณิษา พรมโน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการฯในครั้งนี้