การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ศอ.ปส.จ.ปจ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ตามนโยบาย “ปราจีนบุรีสีขาว ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้