การประชุมคณะทำงานติดตาม ขับเคลื่อนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี (มิติด้านการศึกษา) ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะทำงานติดตาม ขับเคลื่อนศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี (มิติด้านการศึกษา) ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม สนับสนุนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปราจีนบุรี (มิติการศึกษา) ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน “มิติด้านการศึกษา” และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.ปราจีนบุรี) ให้บรรลุเป้าหมายตามกำหนดภายใน 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายปิยวิทย์  เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางสุรพี  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน