การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Line Meetings
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. โดย นายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ระยะสั้นและระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตามรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2564 – 2568 สู่การปฏิบัติมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดผู้เข้าร่วมการประชุมฯในครั้งนี้