รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี นักพรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง 1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2) นักพรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน