การตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคณะวิทยากร ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือไทปราจีนบุรี ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสมคิด  ศรีปราชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และนางสาววรรณวิมล ภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้