ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
โดยมีช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หรือ รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  หรือ นิติกร

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 037 - 452 495

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้แบรนด์เนอร์

จำนวนเรื่องร้องเรียนขณะนี้                             "ไม่มีเรื่องร้องเรียน"