ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ ของหน่วยงาน โดยมีช่องทางซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 โทรศัพท์ 037 -452-495 โทรสาร 037-452-495
ช่องทางที่ 2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : saraban.pecprachin@gmail.com
ช่องทางที่ 3 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น