การตรวจเยี่ยมสนามสอบพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อในการสอบ TCAS

การตรวจเยี่ยมสนามสอบพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อในการสอบ TCAS

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายไพศาล  ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมและกำกับติดตามการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และร่วมให้โอวาทตามมาตรการป้องกันการทุจริตการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประจำปีการศึกษา 2565