ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 โดยขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศฯ รางวัล ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดโดยกำหนดให้ส่งผลงานภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 จากนั้นให้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ และจัดส่งผลการคัดเลือกและเอกสารประกอบทั้งหมดไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 มีมติให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังต่อไปนี้เป็นผู้สมควรได้รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 ดังนี้

  • รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ - ไม่มีผู้ส่งผลงาน
  • รางวัลคุรุสภา - อ่านประกาศ คลิกที่นี่
  • รางวัลครูผู้สอนดีเด่น - อ่านประกาศ คลิกที่นี่
  • รางวัลคุรุสดุดี - อ่านประกาศ คลิกที่นี่
  • รางวัลผู้เข้าร่วมเสนอผลงาน คุรุสดุดี จังหวัดปราจีนบุรี - อ่านประกาศ คลิกที่นี่