วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions)

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Missions)

วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็นองค์กรบูรณาการศึกษาให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพเสมอภาคและมีคุณภาพชีวิต "

พันธกิจ (Missions)

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างมีเอกภาพ

  2. สร้างจิตสำนึกให้ประชากรวัยเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม ภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักสิ่งแวดล้อม

  3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยและมีงานทำ

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมและเสมอภาค

  5. เสริมสร้างผู้เรียนทุกระดับให้มีศักยภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  6. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและบริการ

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

" ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา "

ค่านิยมร่วม (Shared Value)

" รักองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา "