กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวทัศนนันท์  พรมจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

ข่าวกลุ่มพัฒนาการศึกษา