กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ MS TEAMS เพื่อเร่งรัดการเปิดพื้นที่กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของเหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย