วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

" เป็นองค์กรบูรณาการการศึกษาให้เป็นเอกภาพ
และมีศักยภาพ
เสมอภาคและมีคุณภาพชีวิต "