กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📂กลุ่มอำนวยการ
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการ พ.ศ. 2546
● พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
● พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 22)
● พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ษ. 2553 (ฉบับที่ 3)

📂 กลุ่มบริหารงานบุคคล
● 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
● แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
● หลักเกณฑ์และวิธิการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ
● ว12564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ฯ
● หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
● รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ
● เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
● ประกาศ อ.ก.พ. สป. เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล
● แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขรก. ศธจ.กทม.โครงการ ITA – 2564
● แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
● แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
● กฎ กคศ.อำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2547

📂 กลุ่มนโยบายและแผน
● หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี – ฉบับที่ 2-2562
● กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
● แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
● แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

📂 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
● กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
● พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
● พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
● กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
● กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยองค์กร
● กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลฯ พ.ศ. 2554
● คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
● ประกาศ สพฐ. การนับอายุเด็กเข้าเรียนปฐมวัย
● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
● ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
● พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) 
● คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
● 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
● 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
● 
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ. 2562

📂 หน่วยตรวจสอบภายใน
● หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ