กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

📂กลุ่มอำนวยการ
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาราชการ พ.ศ. 2546
● พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
● พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 22)
● พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2)
● พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ษ. 2553 (ฉบับที่ 3)

📂 กลุ่มบริหารงานบุคคล
● 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
● แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
● หลักเกณฑ์และวิธิการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งฯ
● ว12564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ฯ
● หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
● รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ
● เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
● ประกาศ อ.ก.พ. สป. เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคล
● แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขรก. ศธจ.กทม.โครงการ ITA – 2564
● แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
● แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
● ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
● กฎ กคศ.อำนาจการลงโทษ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2547

📂 กลุ่มนโยบายและแผน
● หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี – ฉบับที่ 2-2562
● กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
● แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
● แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

📂 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
● กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
● พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
● พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
● กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
● กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยองค์กร
● กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลฯ พ.ศ. 2554
● คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กร
● ประกาศ สพฐ. การนับอายุเด็กเข้าเรียนปฐมวัย
● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน ก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
● ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
● พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
● พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 42 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) 
● คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษา ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560

📂 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกฃน พ.ศ.2550
ข้อมูลกฎหมาย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
● พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ข้อมูลกฎเกณฑ์
● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
● ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการในการขอยกเว้นการดำเนินการตามมาตรา 159 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
● ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) (2) และการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550
● ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและ ค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 สำหรับปีการศึกษา 2550
● กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2555
● กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2555
● กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดิน ที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
● กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2553
● กฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2553
● กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2553
● กฎกระทรวง กำหนดวงเงินสะสมที่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในระบบต้องส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2559
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. 2552
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2558
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทกวดวิชา พ.ศ. 2545
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2549
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนนานาชาติระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. 2550
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครู และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2543
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2549
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
● ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
● ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าตรวจสุขภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. 2552
● ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการบริหารกิจการของกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2551
● ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยการลงทุนหรือหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ พ.ศ. 2553
● ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การกำหนดจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
● ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

📂 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
● 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
● 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
● 
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พ.ศ. 2562

📂 หน่วยตรวจสอบภายใน
● หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ