พันธกิจ (Missions)

พันธกิจ (Missions)

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างมีเอกภาพ
  2. สร้างจิตสำนึกให้ประชากรวัยเรียนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม ภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสร้มผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีงานทำ
  4. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมและเสมอภาค
  5. เสริมสร้างผู้เรียนทุกระดับให้มีศักยภาพและมีทักษะในการประกอบอาชีพด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  6. ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการบริการ