วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วม

วัฒนธรรมองค์ (Organizational Culture) และค่านิยมร่วม (Shared Value)

วัฒนธรรมองค์   :    ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ให้เกียรติ เป็นมิตร จิตอาสา

ค่านิยมร่วม         :    รักองค์กร ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศเวลา