กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินการตามนโยบาย โครงการหลักและเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ที่ 1/2566