กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ภาคเรียนที่ 2/2566