กลุ่มนิเทศฯ ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายสมเจตน์ เชาวน์ดี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ เพื่อมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และลงพื้นที่ติดตามฯ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
ตามนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี