กลุ่มนิเทศฯ ร่วมรับแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์การสอบจาก สทศ. โครงการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565