กลุ่มนิเทศฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามฯ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยมี นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมลงพื้นที่ติดตามฯ พบว่าโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 นโยบายที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย โดยใช้รูปแบบ Prachin model และใช้การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม นอกเหนือจากนี้ยังมีการสอนกิจกรรมอาชีพต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการจ้างงาน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดการลงพื้นที่ติดตามฯ