กลุ่มนิเทศฯ ร่วมส่งมอบกล่องบรรจุซองกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ให้กับ สทศ.หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้ว