กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินความพร้อมอาคารสถานที่ สื่อ และอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียน SISTAR ENGLISH HOUSE