กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามผลการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพมนศตวรรษ ที่ 21”