กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวภณิษา พรมโน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางปาจรีย์ โอสถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2565 กำหนดการสอบในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางโปรแกรม Zoom กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ (สทศ.)