กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ โครงการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565