กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ปี 2566 – 2570