กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุม (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566