กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุม (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566