กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21