กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ E-INSPECTION ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566