กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย