กลุ่มนิเทศและประเมินผล ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการ 3 นโยบาย ได้แก่ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ สู่ศตวรรษที่ 21