การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

3. การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts” เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

4. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

การขับเคลื่อนจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ