แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ