การประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2566