การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการสร้างและส่งเสริม ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566