การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการมีงานทำ “หลักสูตรภาษาจีน”สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อการมีงานทำ “หลักสูตรภาษาจีน”สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาจีนเพื่อการมีงานทำ เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศเพื่อนบ้าน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นผู้สนับสนุนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมี ดร.กำพล ภู่มณี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน