การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.