การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามนโยบาย และเจตนารมณ์ No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัล ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งได้ให้กลุ่มอำนวยการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี และเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อีกด้วย