การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566