การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566