กิจกรรมจิตอาสา “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างการรับรู้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับเยาวชนและบุคลากรในสถานศึกษา”