ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2567 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)