ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567