ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ (งวดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง มกราคม พ.ศ. 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี