คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566