คณะกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566